Pohvale, nagrade in vzgojni ukrepi

Pohvale, nagrade

Dijaki, ki so s svojim delom in z vedenjem pozitivno doprinesli k življenju in vzdušju v domu ter hkrati uspešno opravili šolanje, so lahko na koncu šolskega leta pohvaljeni in nagrajeni.

Pobudo za pohvalo in nagrado lahko dajo vzgojitelji, dijaki in ravnatelj.

Vzgojni ukrepi

Za kršitve dolžnosti ali neizpolnjevanje domskega reda so dijaki disciplinsko odgovorni.

Za kršitve, določene s tem pravilnikom, se dijaku lahko izrečejo vzgojni ukrepi:

 • opomin,
 • ukor,
 • izključitev iz doma.

Vzgojni ukrepi so lahko tudi alternativni:

 • pobotanje oziroma poravnava konflikta,
 • poprava škodljivih posledic dijakovega ravnanja,
 • izvršitev nekega neobveznega dobrega dela oziroma naloge,
 • izvršitev nalog in obveznosti zunaj načrtovanega časa.

Vzgojni ukrepi se praviloma stopnjujejo.

Vzgojitelj in ravnatelj vodita o svoji dejavnosti za preprečevanje kršitev in o postopku izrekanja vzgojnega ukrepa (pogovori z dijaki in s starši, z domsko svetovalno službo, telefonski pogovori, pisna obvestila staršem, pristojnim institucijam ipd.) pisno dokumentacijo.

Postopek vzgojnega ukrepanja za lažje kršitve uvede in vodi vzgojitelj, za težje in najtežje kršitve pa ravnatelj doma oziroma strokovni delavec, ki ga pooblasti ravnatelj.

Vzgojitelj odloča o vzgojnem ukrepu za lažjo kršitev, vzgojiteljski zbor o ukrepu za težjo in najtežjo kršitev.

Lažje kršitve so

 • Motenje bivanja oziroma drugih dejavnosti v dijaškem domu,
 • večkratno zamujanje učnih ur,
 • neopravičena odsotnost od organiziranih oblik vzgojno-izobraževalnega dela,
 • kolektivni izostanek od organiziranih oblik vzgojno-izobraževalnega dela,
 • motenje aktivnega učenja in drugih oblik izobraževalnega dela,
 • dejanja, ki škodujejo ugledu doma,
 • neodgovorno izpolnjevanje domskih obveznosti,
 • neprimeren odnos do sošolcev,
 • neprimeren odnos do delavcev doma,
 • neprimerno vedenje v domu,
 • malomaren odnos do domskega premoženja in premoženja bivajočih ali drugih oseb v dijaškem domu.

Težje kršitve so

 • manjše tatvine,
 • prihod v dom pod vplivom alkohola ali drog,
 • posedovanje in uživanje alkohola ali ostalih drog v domu,
 • kajenje v prostorih doma,
 • namerno poškodovanje domskega inventarja in premoženja sošolcev ali delavcev doma,
 • ponarejanje in uničevanje domskih evidenc, javnih listin ali drugih uradnih dokumentov,
 • ponarejanje opravičil ali podpisov staršev,
 • neupoštevanje določil o varstvu pri delu in o protipožarni varnosti v domu,
 • nedovoljeno prenočevanje drugih oseb v sobi,
 • izvajanje nasilnih načinov uvajanja novincev v dijaški dom,
 • prinašanje predmetov in sredstev, ki lahko ogrozijo varnost ljudi in poškodujejo inventar doma.

Najtežje kršitve so

 • nasilno izražanje nestrpnosti do različnosti ljudi, storjeno v dijaškem domu ali zoper bivajoče v dijaškem domu,
 • verbalno, psihično, fizično in spolno nasilje v okviru doma ali zoper bivajoče v dijaškem domu,
 • zahajanje ali zadrževanje na oddelku nasprotnega spola (brez dovoljenja vzgojitelja),
 • namerne kršitve pravil o varstvu pri delu in protipožarni varnosti ter drugih predpisov,
 • prodaja drog ali razpečevanje drog ali napeljevanje k uživanju drog v okviru doma oziroma med bivajočimi v dijaškem domu,
 • grožnje s sredstvi, ki lahko ogrozijo varnost ljudi in poškodujejo inventar v okviru doma oziroma med bivajočimi v dijaškem domu,
 • povzročitev velike materialne škode na domskem premoženju, premoženju prebivalcev dijaškega doma ali drugih oseb v dijaškem domu iz hude malomarnosti ali namenoma.

Varstvo pravic dijakov

Dijak mora imeti možnost svoje dejanje, za katerega lahko prejme vzgojni ukrep, obrazložiti in opisati vse okoliščine, ki so vplivale na dogodek oziroma stanje, ki je predmet obravnave. Lahko se zagovarja sam, lahko ga pa zastopa tudi druga oseba, ki jo sam izbere. Poleg ustnega lahko predloži tudi pisni zagovor, ki ga mora predložiti najpozneje pet dni po ustnem zagovoru.

Zoper akt o izreku opomina, ukora razrednika, ukora oddelčnega učiteljskega zbora in ukora učiteljskega zbora lahko dijak ali starši vložijo pritožbo na pritožbeno komisijo oziroma komisijo za varstvo pravic, zoper odločbo o črtanju iz evidence vpisanih dijakov in zoper akt o izključitvi pa na svet šole.