30. julija, 2019  

JAVNI POZIV ZA ZBIRANJE NAJUGODNEJŠIH PONUDB ZA RAČUNOVODSTVO

JAVNI POZIV ZA ZBIRANJE NAJUGODNEJŠIH PONUDB ZA RAČUNOVODSTVO

Javni poziv: Poziv za sodelovanje na področju vodenja računovodstva

Trajanje pogodbe: 1 leto od podpisa pogodbe

Zahteve na področju zunanjega vodenja računovodstva so:

 • delo na programski opremi zavoda (SAOP);
 • obračun plač, regresa, podjemnih pogodb, avtorskih pogodb zavoda (80 zaposlenih);
 • knjiženje TRR izpiskov v analitičnih evidencah, v glavni knjigi, ter evidenčno knjiženje poslovnih dogodkov;
 • obračun DDV-a in oddaja na FURS;
 • spremljanje plačilnega prometa;
 • vodenje registra osnovnih sredstev in priprava podlag za inventuro, obračun amortizacije;
 • spremljanje virov financiranja, likvidnosti, stroškov in prihodkov po stroškovnih mestih;
 • analiziranje finančnih rezultatov poslovanja zavoda in svetovanje v zvezi s potrebnimi ukrepi;
 • izdela zaključnega računa in letnega poročila za AJPES: priprava bilance stanja, izkaza prihodkov in odhodkov, ter vseh zakonsko predvidenih obrazcev s pojasnili in poročili;
 • priprava davka od dohodka pravnih oseb z vsemi prilogami za potrebe FURS;
 • izdelava premoženjske bilance zavoda;
 • izdelava polletnega poročila;
 • sodelovanje pri izdelavi in pripravi finančnih načrtov,
 • urejanje zadeve s področja finančno-računovodske službe ter sodelovanje s pristojnimi ustanovami in organizacijami (banka, organizacija, ki izvaja plačilni promet, pristojno ministrstvo, ipd.);
 • skrb za usklajenost podatkov in vodenje različnih evidenc na področju računovodstva;
 • opravljanje drugega dela po določbah splošnih aktov zavoda in po navodilih in zadolžitvah direktorja zavoda.

 

Merila za izbiro ponudnika bodo:

 • najnižja cena pod pogojem, da se upošteva izvajanje vseh zahtevanih storitev v javnem pozivu

 

Za dodatne informacije naj pošljejo mail na: gregor.rak@prometna.net

 

Ponudbe ponudnik podpiše in žigosa ter pošlje najkasneje do 7. 8. 2019 (poštni žig) po navadni pošti na Prometno šolo Maribor, Preradovičeva ulica 33, 2000 Maribor, oz. prinese v pisarno zavoda najkasneje do 8. 8. 2019, do 10. ure. Ponudba mora na ovojnici vsebovati pripis: ”Zbiranje ponudb računovodstvo – NE ODPIRAJ”.

 

Zakaj izbrati nas?

 • učiteljski in predavateljski kader z bogatimi izkušnjami iz prakse;
 • sproščeno vzdušje med dijaki, študenti in učitelji/predavatelji;
 • strokovna srečanja, delavnice in posveti s strokovnjaki iz uspešnih partnerskih podjetij;
 • karierni center vam olajša pot do zaposlitve;
 • možnost izobraževanja v tujini – Erasmus Plus;
 • strokovne ekskurzije doma in v tujini;
 • družabne aktivnosti (spoznavni večeri, športne igre, kulturni dogodki …);
 • dostop z javnimi potniškimi sredstvi in možnost brezplačnega parkiranja;
 • možnost bivanja v dijaškem in študentskem domu;
 • možnost toplih in hladnih obrokov (tudi študentski boni).