Erasmus+

Erasmus+ NOVICE

USPEŠNO SMO ZAKLJUČILI PROJEKTNO LETO 2022/23

Po uspešno oddani vlogi in prejemu akreditacije za obdobje do leta 2027 ter pridobitvi sredstev za projektne aktivnosti za obdobje od 1. 7. 2022 do 31. 8. 2023 smo začeli s projektnimi aktivnostmi. Sodelovali smo s projektnimi partnerji s Finske, iz Španije in Srbije.

Prvi sklop mobilnosti so bile mobilnosti na Finsko, ki so se jih udeležili naši dijaki in dva učitelja. Pripravili smo vse potrebno za potovanje, dokumentacijo, organizirali bivanje, pripravili program skupaj s finskimi partnerji, šolskim centrom OSAO. Dijaki so se udeležili jezikovnih in strokovnih priprav, ki so jih zanje pripravili učitelji naše šole, svoje jezikovno znanje pa so učitelji in dijaki preverili in dodatno pridobili preko OLS spletne jezikovne podpore Erasmus+.  Seznanili so se s kulturo in značilnostmi države, v katero so potovali. Dobro pripravljeni so se 15. 9. 2022 odpravili na pot in  po dolgih urah potovanja pristali v mestu Oulu. 10 dijakov in 2 učitelja so naslednji dan začeli z delom po vnaprej določenem programu na naši partnerski šoli Oulu Vocational College (OSAO), enota Kempele – Liminka. Dijaki programa tehnik varovanja so večino svojih obveznosti opravili v šoli v Liminki, praktično usposabljanje pa so opravljali v podjetju Securitas; program za dijake programa logistični tehnik je potekal v šoli v kraju Kempele, kjer imajo tudi svoje logistično podjetje. Učili so se  z delom na simulatorjih, z uporabo različnih delovnih pripomočkov, kot so viličarji in druga vozila za manipulacijo tovora in za delo v skladišču. Delali so v šoli in na terenu, kamor so prevažali tovor in se z delom učili to, kar se doma naučijo le teoretično. Tehniki varovanja so se preizkušali v gašenju požarov in situacijah reševanja iz vozil, izvajali so nadzor v trgovinah, montirali alarmne sisteme in podobno. Skupaj s finskimi sošolci so aktivno sodelovali pri pouku angleščine, športne vzgoje, izvajali samoobrambo in se udeleževali športnih aktivnosti skupaj s svojimi finskimi sošolci.

Učitelja sta bila na senčenju na delovnem mestu, opazovala sta pouk splošnih in strokovnih modulov ter sodelovala pri raznovrstnih aktivnostih, povezanih s poukom. Poleg tega sta pomagala našim dijakom pri njihovih aktivnostih in sprotni evalvaciji le-teh. Po tednu dni sta se od dijakov poslovila in le-ti so odgovorno in samostojno nadaljevali s svojim delom. Svoje delo so sproti evalvirali, dijaki in učitelja skupaj, najprej v živo na Finskem, kasneje pa na daljavo. Sprotno so jih nadzorovali in evalvirali njihovo delo tudi finski učitelji in mentorji. Dijaki so se v prostem času udeleževali kulturnih in športnih aktivnosti, spoznali nove ljudi in se seznanili s kulturo države gostiteljice. Z nekaterimi sošolci so še vedno v kontaktu, nekatere pa so spoznali še pred prihodom na Finsko, saj smo v pomladnih mesecih leta 2022 izvajali učne ure na daljavo z našo finsko partnersko šolo.

Po treh tednih so dijaki uspešno zaključili svojo mobilnost, pridobili ogromno izkušenj in praktičnih znanj, nadgradili svoje znanje angleščine za komunikacijo v delovnem okolju ter vse, kar so se naučili in doživeli zapisali v svoje dnevnike mobilnosti. Takoj po njihovem prihodu smo v času dnevov Erasmusa pripravili dogodek v obliki žive knjižnice, kjer so polni nove energije in navdušenja posredovali svoje izkušnje mlajšim generacijam. Učitelja pa sta predstavila svoje izkušnje o poteku pouka, didaktičnih metodah ter posebnostih finskega izobraževalnega sistema  na pedagoški konferenci, ki je bila namenjena prav deljenju novih znanj, didaktičnih pristopov in novosti, ki sta se jih naučila na Finskem.

7. 12. 2022 smo v šolski knjižnici pripravili dogodek, kjer so dijaki predstavili svojo mednarodno izkušnjo. Poimenovali smo ga »Na Finsko k Božičku«. Namenjen je bil dijakom šole in njihovim staršem, učiteljem, lokalni skupnosti, delodajalcem, ki so se z veseljem odzvali na vabilo. Na prireditvi sta koordinatorica projekta Danijela Kačinari in ravnateljica Srednje prometne šole Mira Jug Skledar dijakom in učiteljema  slovesno izročili potrdila Europass mobilnost, v katerih so zabeležene  kompetence, spretnosti in izkušnje, ki so jih udeleženci pridobili.

V začetku leta 2023 smo začeli s pripravami na projektne aktivnosti, ki so se odvijale marca in aprila. V tem času se je ena učiteljica udeležila senčenja na delovnem mestu na finski šoli OSAO, Kaukovainio Technical unit, ki izobražuje med drugim tudi v programih sorodnih našemu novemu programu tehnik elektronskih komunikacij, ki ga izvajamo sedaj eno leto, zato smo se odločili, da poiščemo primerljive programe v tujini in se na zgledih iz tujine naučimo kaj koristnega v zvezi z izvajanjem le-tega, opazujemo didaktične pristope, opremo, učilnice, torej vse, kar nam lahko koristi pri izvajanju našega programa. Na osnovi izvedenega senčenja je nastal članek Mateje Petrovič, Senčenje na delovnem mestu – opazovanje na dijaka osredotočenega učnega pristopa, ki bo objavljen v 59. številki revije Iskanja.

Takoj za tem sta se v začetku aprila učiteljici strokovnih predmetov udeležili strukturiranega tečaja na International Teacher Academy v Barceloni na temo vključevanja trajnostnega vidika v vsakodnevno poučevanje (ang. Teaching Beyond Subjects: Including Sustainability Education in Everyday Classes). Pozitiven vidik tega izobraževanja je predvsem prenosljivost predstavljenih metod in oblik dela v razred. Učiteljica podjetništva je imela poudarek na krožnem gospodarstvu, trajnostnem obnašanju v podjetništvu, uporabi inovativnih pristopov in novih metod dela v razredu ter spoznavanju metode oblikovalskega razmišljanja po načinu učenja z delom (ang. learning by doing).

Učiteljica kemije in strokovnih predmetov v logistiki in varovanju pa  je  didaktične pristope in učne metode, kot so projektno učenje, uporaba različnih računalniških aplikacij, obrnjeno učenje, oblikovalsko razmišljanje in pouk izven učilnice, ki so bile obravnavane na tečaju, z dijaki preizkusila in ovrednotila pri obravnavi poglavij trajnostnega razvoja pri pouku kemije in strokovnih predmetih varovanja in logistike. Z uporabo teh metod ter medpredmetnim povezovanjem smo spodbudili dijake k timskemu delu, aktivnemu razmišljanju in večjemu zavedanju o problemih okolja.

Rezultate in učinke svojega sodelovanja na tečaju ter s tem  učinke projekta sta kolegici predstavili na mednarodni konferenci Izzivi in težave sodobne družbe, njuni prispevki so objavljeni v zborniku konference.

Konec aprila so se predstavniki naše šole, 2 dijaka  logistična tehnika in  njun mentor udeležili mednarodnega tekmovanja v veščinah, ki je potekalo na Saobraćajno-tehnički školi v Zemunu v Srbiji. Preizkusili so se v teoretičnih in praktičnih znanjih vožnje. Tekmovalca sta se pod mentorstvom učitelja, s katerim sta se pred odhodom pripravljala na tekmovanje,  zelo dobro odrezala, saj sta dosegla 4. mesto na tekmovanju v parih, ter 5. in 8. mesto posamezno.

Vsi udeleženci so po prihodu domov pripravili predstavitve za pedagoški kolektiv in delili svoje izkušnje in novo pridobljena znanja na pedagoški konferenci 9. 5. 2023

Diseminacija projekta je potekala ves čas trajanja projekta. Poleg predstavitev in že opisanih dogodkov v šoli smo pripravili še naslednje članke, objave in dogodke:

 • predstavitve na informativnem dnevu (stojnica s projekti), 17. in 18. 2. 2023
 • predstavitev in delavnica na dogodku šole: Vikend z devetošolci, 3. 3. 2023
 • Prispevek na RTV Slovenija, TeleM: https://www.rtvslo.si/rtv365/arhiv/174961888?s=tv , 31. 5. 2023
 • predstavitev svoje mobilnosti in implementacije pridobljenih znanj v pouk na XI. mednarodni konferenci Izzivi in težave sodobne družbe, v Rakičanu, 21. 6. 2023: Metka Krunič, Inovativne metode poučevanja na področju trajnostnega razvoja, Klavdija Živko Pal, Krepitev podjetniških veščin z metodo oblikovalskega razmišljanja; članka sta objavljena v zborniku konference, ki je dostopen na: https://www.ris-dr.si/go/576/3322/XI._mednarodna_konferenca_IZZIVI_IN_TEZAVE_SODOBNE_DRUZBE_od_19._06._do_23._06._2023.
 • članek Mateje Petrovič, Senčenje na delovnem mestu – opazovanje na učenca osredotočenega učnega pristopa bo objavljen v 59. številki revije Iskanja

 

Naš projekt smo uspešno predstavili tudi mednarodno, in sicer na Saobraćajno-tehnički školi v Zemunu v Srbiji,  Školi za cestovni promet Zagreb na Hrvaškem ter na Kaukovanio Technical Unit, OSAO, Finska. Na osnovi predstavitev smo se dogovorili za sodelovanje in s tem pridobili nove partnerje, s katerimi bomo sodelovali in izvajali mobilnosti v prihodnjem projektnem obdobju.

 

Pripravila: koordinatorka projekta Danijela Kačinari

Izzivi logistike in varovanja je projekt, ki bo trajal od leta 2019 do leta 2021 in je sofinanciran s strani programa Erasmus+. V okviru projekta načrtujemo dva tokova mobilnosti na Finsko. Prve mobilnosti bodo potekale jeseni 2019, naslednje jeseni 2020. Mobilnosti se bodo udeležili dijaki, ki se izobražujejo v obeh programih, ki ju izvajamo na šoli in učitelji. Logistični tehniki bodo svoje obveznosti opravljali na šoli v kraju Kempele, tehniki varovanja bodo obveznosti opravljali na šoli v kraju Liminka. Obe šoli sta del enote Kempele-Liminka, ki sodi pod Oulu Vocational College. Naši dijaki bodo sodelovali pri pouku in praktičnem izobraževanju v šoli ter pri praktičnem usposabljanju pri delodajalcu. V dnevnikih bivanja in dela, ki jih bodo redno objavljali v učilnici TwinSpace, bodo opisovali opravljene naloge, pridobljene izkušnje in usvojeno znanje ter ugotovitve povezane z načini izvajanja praktičnega pouka v šoli in praktičnega usposabljanja pri delodajalcu. Učitelji, ki se bodo udeležili mobilnosti, bodo ob izvajanju senčenja na delovnem mestu izvedli tudi nekaj ur pouka. Opazovali bodo didaktične pristope, metode in oblike poučevanja, komunikacijo med finskimi učitelji in dijaki, načine razvijanja poklicnih kompetenc pri dijakih in ugotovitve prenesli v svoje delovno okolje.

Zapisala: mag. Mateja Petrovič, koordinatorka projekta

 

Izjava
“Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.”

V šolskem letu 2019/2020 se je enajst dijakov 4. letnika programov Logistični tehnik in Tehnik varovanja ter dva učitelja udeležilo učne mobilnosti na Finskem. Dijaki, ki se bodo kmalu vrnili domov, so v času 3-tedenske učne mobilnosti sodelovali pri pouku in praktičnem pouku v šoli ter pri praktičnem usposabljanju pri delodajalcu. Učitelja, ki sta na Finskem preživela devet dni, sta izvajala senčenje na delovnem mestu in tako spoznala, kako poteka pouk splošnoizobraževalnih in strokovnih predmetov, izvedla sta tudi nekaj ur pouka. Dijaki so v svojih dnevniških zapisih poudarjali, da jim je všeč količina praktičnega pouka in oprema, ki so jo pri delu uporabljali, izpostavili so razlike in podobnosti med slovenskim in finskim načinom izobraževanja na področjih logistike in varovanja. Udeleženci mobilnosti so ugotovili, da so različni simulatorji vožnje tovornjakov, avtomobilov in delovnih strojev, viličarji, vožnja vozil na poligonih, možnost sestave in montaže sistemov tehničnega varovanja, aktivno spremljanje varnostnikov v času opravljanja praktičnega usposabljanja, gasilska oprema, uporaba prenosnikov pri pouku del finskega šolskega vsakdana. Iz zapisov v dnevnikih bivanja in dela je moč razbrati, da so se dijaki ob takem načinu dela veliko naučili. Veseli smo, da so naši dijaki in dijakinje uživali pri vseh aktivnostih, ki so jih opravili v času učne mobilnosti. Poglejmo, kaj so povedali oziroma zapisali.

Kaj si se naučil v času sodelovanja pri praktičnem pouku v šoli? Dokler si pazljiv in resen, ti profesorji pustijo prosto pot, da se sam odločiš, kaj bi delal. Blaž Kostanjevec

Kako bi se lahko izboljšali praktični pouk doma? Mogoče bi lahko kakšen dan šli v kakšno podjetje, ki bi nam pripravilo kakšno vajo z viličarjem ali pa kaj podobnega. Alen Kraševec

Lahko bi imeli več ur pouka samoobrambe ter izvajali več vaj povezanih s tem, kako reagirati v

različnih situacijah. Maja Potisk

Nekaj praktičnega pouka bi lahko imeli tudi na šoli. Morda bi nas profesorji lahko spremljali in nam pomagali pri praktičnem pouku, če bi to bilo potrebno. Žiga Preindl

S katerimi učnimi pripomočki si se prvič srečala? V tem tednu sem se prvič srečala z nakladalnikom, tovornjakom ter simulatorjem vožnje avtomobila. Kaja Počivavšek

Katere naloge so ti bile najbolj všeč?  Vožnja tovornjaka in upravljanje z viličarji. Teodor Robnik

Kje vidiš razlike med slovenskim in finskim praktičnim usposabljanjem? Uporabljaš lahko svoje pripomočke, Finci imajo veliko več ur usposabljanja. Varnostniki ti tudi povedo, katere so prednosti in slabosti opravljanja tega dela. Doma večinoma sediš in gledaš, na Finskem dejansko spremljaš varnostnike in vidiš, kaj se dogaja. Larisa Marajh

Na Finskem sem dobila priložnost, da sem opazovala naloge oziroma delo varnostnika. Videla sem, kako zadržijo osebo. Dobili smo tudi uniformo. Urška Firbas

Kako je potekalo preverjanje znanja? Pri tehničnem varovanju smo po dveh dneh dobili kratek test, ki so ga preverili finski dijaki. Laura Rožič

Kaj se ti je v zvezi z delom najbolj vtisnilo v spomin? Uporaba simulatorja za vožnjo tovornjakov. Nejc Lorber

Kako ti bo pridobljeno znanje pomagalo pri pouku na domači šoli? Pridobil sem znanje, ki mi omogoča boljše razumevanje delovanja tehničnih varnostnih sistemov. Aljaž Časar

Vir fotografije: Benjamin Pivec

Zapisala in uredila: Mateja Petrovič, koordinatorka projekta

 

Projekt Izzivi in priložnosti je nov projekt, ki bo trajal od leta 2016 do leta 2018. V tem času načrtujemo tri tokove mobilnosti na Finsko, in sicer jeseni 2016, spomladi 2017 in jeseni 2017. Naši gostitelji bodo učitelji in dijaki naše dolgoletne partnerske šole, ki je del poklicnega šolskega centra v Oulu, Osao, enota Liminka-Kempele. Enoto Liminka-Kempele sestavljata dve šoli. V Liminki se izobražujejo za poklice v varovanju, v Kempelu pa za poklice v logistiki. Mobilnosti se bodo udeležili dijaki obeh programov in učitelji. Dijaki in dijakinje bodo deležni sodelovanja pri praktičnem pouku in praktičnega usposabljanja pri delodajalcu, učiteljice in učitelji bodo izvajali senčenje, kar pomeni, da bodo opazovali aktivnosti pri pouku na partnerskih šolah opazovali didaktične pristope in metode poučevanja, ugotavljali, katere poklicne kompetence se razvijajo pri dijakih in jih primerjali z zahtevami bodočih poklicev dijakov.

Zapisala: Danijela Kačinari, koordinatorka projekta

 

Izjava
“Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.”

Letošnjo jesen je 10 dijakov 4. letnika programov Tehnik varovanja in Logistični tehnik  ter dve učiteljici preživelo del septembra in oktobra na Finskem. Dijaki so v času 3-tedenske mobilnosti sodelovali pri praktičnem pouku v šoli in pri praktičnem usposabljanju pri delodajalcu, učiteljici pa sta v obdobju 11-dnevne mobilnosti izvajali t. i. senčenje in na tak način spoznali, kako poteka na Finskem pouk splošnoizobraževalnih in strokovnih predmetov ter izvajanje praktičnega pouka. Vsi so imeli priložnost opaziti razlike in podobnosti med našim in finskim izobraževalnim sistemom. Dijake je navdušila količina praktičnega dela ter oprema, ki so jo pri pouku in pri delu lahko uporabljali. Simulatorji, viličarji, vozila, gasilska oprema z gasilskim vozilom, poligoni, magnetna vrata, pripomočki za tehnično varovanje, prenosni računalniki – vse to je finska šolska realnost in veseli nas, da so naši dijaki vsaj za nekaj časa bili njen del. Najbolje, da si preberemo nekaj komentarjev.

Kaj bi lahko izboljšali doma?
Šola bi lahko prav tako kot finska šola kupila kakšen viličar ali tovornjak, zgradili bi kakšno parkirišče, na katerem bi lahko opravljali vaje vožnje teh vozil.  Petra Hrovat

Katere delovne naloge so te najbolj pritegnile?
Najbolj me je pritegnilo upravljanje s simulatorji in dostavljanje pošiljk, saj tega na naši šoli ni in sem se zato s tem naučila nekaj novega. Gabrijela Sagadin

Kaj se ti je v zvezi z delom najbolj vtisnilo v spomin?
Upravljanje z video nadzornim sistemom, obhodi objektov, preprečevanje kaznivih dejanj, pomoč drugim varnostnikom zavarovati območje, kjer je storilec napadel z nožem.  Alen Fistrovič

Kakšne so razlike in podobnosti?
Razlik je veliko. Finski profesorji so zelo potrpežljivi z dijaki, jih ne preganjajo in jim dajo čas, da stvari kar se da pravilno izvedejo. Finci morajo v šoli nositi delovno obleko, ki je nam ni treba. Finci večino časa preživijo na prostem ali v delavnicah in se na tak način učijo, pri nas pa smo zmeraj v učilnicah, kjer gulimo klopi. Gabrijela Sagadin

Kako je potekala komunikacija v angleščini?
Sam osebno sem se verjetno največ družil s finskimi dijaki, tudi s tistimi, ki niso znali angleško, sem poskusil vzpostaviti neko komunikacijo. Alen Fistrovič

Zapisala in uredila: Danijela Kačinari, koordinatorka projekta

Vir fotografije:  Mateja Pivec

 

Pred nekaj dnevi so se iz finskega Oula vrnili dijaki, ki so del svojega praktičnega usposabljanja in del praktičnega pouka opravili v šolskem centru Osao. Šest dijakov 4. letnika programa tehnik varovanja in štirje dijaki programa logistični tehnik so v šolah v krajih Liminka in Kempele preživeli 3 tedne.  Prvih 10 dni sta bili z njimi na izobraževanju tudi učiteljici,  ki sta v obdobju 10-dnevne mobilnosti izvajali senčenje in na tak način spoznali, kako poteka na Finskem pouk splošnoizobraževalnih in strokovnih predmetov ter izvajanje praktičnega pouka. Vsi so imeli priložnost opaziti razlike in podobnosti med našim in finskim izobraževalnim sistemom ter se seznaniti s finsko kulturo, kulturnimi razlikami ter utrjevati komunikacijo v angleščini.  Dijake je navdušila količina praktičnega dela ter oprema, ki so jo pri pouku in pri delu lahko uporabljali.

Zapisala Danijela Kačinari, koordinatorka projekta

7. 12. 2017 je v šolski knjižnici potekal dogodek z naslovom Kako preživeti na Finskem 2. Dijaki, udeleženci letošnje jesenske mobilnosti so predstavili svoje aktivnosti in dosedanje rezultate projekta Erasmus+, Izzivi in priložnosti. Svoje izkušnje so delili z dijaki srednje šole, dijaki dijaškega doma, učitelji Srednje prometne šole, s predstavniki Višje prometne šole in z delodajalci naše regije, ki dijakom Srednje prometne šole in finskim dijakom naših partnerskih šol šolskega centra Osao v Oulu na Finskem omogočajo opravljanje praktičnega usposabljanja. Sledila je svečana podelitev dokumentov Europass mobilnosti in potrdil o udeležbi.

Dijaki, učitelji srednje šole in predstavniki podjetij so se po predstavitvah udeležili delavnice, v katerih so odkrivali svoje skrite kompetence, ki se razvijajo mednarodnem okolju.
In zakaj takšen naslov? V knjižnici je še vedno na ogled razstava fotografij z naslovom Kako preživeti na Finskem, ki prikazuje izkušnje in aktivnosti prejšnjih generacij dijakov na Finskem.

Zapisala: Danijela Kačinari, koordinatorka projekta

Zakaj izbrati nas?

 • učiteljski in predavateljski kader z bogatimi izkušnjami iz prakse;
 • sproščeno vzdušje med dijaki, študenti in učitelji/predavatelji;
 • strokovna srečanja, delavnice in posveti s strokovnjaki iz uspešnih partnerskih podjetij;
 • karierni center vam olajša pot do zaposlitve;
 • možnost izobraževanja v tujini – Erasmus Plus;
 • strokovne ekskurzije doma in v tujini;
 • družabne aktivnosti (spoznavni večeri, športne igre, kulturni dogodki …);
 • dostop z javnimi potniškimi sredstvi in možnost brezplačnega parkiranja;
 • možnost bivanja v dijaškem in študentskem domu;
 • možnost toplih in hladnih obrokov (tudi študentski boni).