Kakovost

 

Vzpostavljanje sistema za spremljanje in zagotavljanje kakovosti predstavlja pomembno področje, kajti sistemi spremljanja in zagotavljanja kakovosti omogočajo transparentnost delovanja in spodbujajo organizacijo, da sistematično pristopa k uvajanju izboljšav na vseh področjih delovanja.

Sestava komisije za kakovost je:

 • mag. Vanja Kajzer (predsednica),
 • mag. Dušan Kolarič (član),
 • dr. Andreja Križman (članica),
 • mag. Jožica Dobaj (članica),
 • Martina Belšak (članica),
 • Bernarda Glavar – članica (študentka),
 • Danijela Planšak – članica (študentka).

Naloge komisije:

 • ustvarja razmere za uveljavljanje in razvijanje kakovosti izobraževalnega dela na šoli;
 • vzpostavlja mehanizme za sprotno spremljanje in ocenjevanje kakovosti ter učinkovitosti dela na šoli z določitvijo metod vrednotenja, subjektov evalvacije, z izbiro inštrumentov in meril evalvacije in določitvijo vsebin evalvacije;
 • načrtuje, organizira in usklajuje spremljanje in zagotavljanje kakovosti na šoli;
 • sodeluje s Svetom za evalvacijo visokega šolstva in opravi primerjanje z drugimi šolami doma in v tujini;
 • spremlja zaposlitvene možnosti diplomantov;
 • na podlagi odziva delodajalcev oblikuje predloge izboljšav;
 • pripravlja poročila o evalvaciji za obravnavo na Svetu za evalvacijo visokega šolstva in Komisiji za akreditacijo višješolskih študijskih programov ter
 • opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

 

Sistem vodenja kakovosti za višje strokovne šole

Na podlagi Sistema vodenja kakovosti za višje strokovne šole – Zahteve, ki temelji na sodobnih standardih  in modelih vodenja kakovosti, kot so mednarodni standardi ISO 9000 ter evropski model poslovne odličnosti EFQM, smo leta 2008  pripravili Poslovnik kakovosti Višje strokovne šole L.I.V.E., na osnovi katerega uvajamo, spremljamo in izboljšujemo kakovost izobraževanja.  Pri tem se je potrebno zavedati specifike višje strokovne šole, ki izhaja iz:

 • potreb in pričakovanj študentov in delodajalcev – študij mora ponujati čim več praktičnega znanja, saj študentje strokovnih šol in podjetja pričakujejo diplomante z dejansko usvojenimi kompetencami in ne zgolj diplomo;
 • nujnosti tesnega sodelovanja s podjetji in z drugimi organizacijami;
 • pomena praktičnega izobraževanja.

S sistemom vodenja kakovosti na višji šoli smo dodatno dokumentirali in določili:

 • temeljne procese in njihovo medsebojno povezanost, in sicer z vidika vpliva teh procesov na zadovoljstvo vseh naših uporabnikov: študentov, zaposlenih, podjetij, v katerih naši študenti opravljajo praktično izobraževanje, in ostalih partnerjev;
 • kriterije in metode za zagotovitev ustreznega delovanja in nadzora učinkovitosti procesov ter na osnovi tega ustrezne ukrepe za doseganje zastavljenih ciljev;
 • zagotovitev ustreznih virov in informacij za podporo in nadzor določenih procesov ter njihovega nenehnega izboljševanja. Izvajalci celovitega upravljanja kakovosti na šoli smo vsi zaposleni (tudi zunanji sodelavci).

Za uspešnost projekta, uresničevanje vizije in ciljev iz poslovnika ter njihovo nenehno izboljševanje smo torej odgovorni vsi.

Zakaj izbrati nas?

0

diplomantov

0

število partnerskih podjetij

0

let tradicije izobraževanja

0

let mednarodnega sodelovanja