Varstvo okolja

Prava izbira za vas, če:

  • želite prispevati k varovanju in ohranjanju okolja,
  • želite vzpodbujati trajnostni razvoj.

Podjetja vedno bolj iščejo strokovni kader, ki jim pomaga reševati izzive na področjih varovanja okolja, učinkovite rabe energije, zbiranja in sortiranja odpadkov ter vzpostavljati sistem krožnega gospodarstva v podjetjih.

Zakaj varstvo okolja?

“Slovenija podpira pomembno vlogo evropskega zelenega dogovora pri okrevanju evropskega gospodarstva za izgradnjo čim bolj odpornega gospodarstva po pandemiji covid-19. Zavzema se, da se v ospredje okrevanja postavijo razvoj, trajnostne investicije, krožno gospodarstvo in digitalizacija.

Tudi izhodišča za pripravo Nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost podpirajo tiste naložbe in investicije, ki bodo zagotavljale trajnostni, zeleni in digitalni prehod.” (Revija EOL, feb. 2021)

Oblika izvajanja študija

• REDNI

• IZREDNI
(podprt z e-izobraževanjem)

Pridobljena izobrazba

VI. stopnja

INŽENIR/INŽENIRKA VARSTVA OKOLJA (inž. vok.)

Trajanje

2 leti

Pogoji za vpis

  • s splošno maturo, poklicno maturo (ali z zaključnim izpitom oz. diplomo pred letom 2002),
  • z mojstrskim ali delovodskim oziroma s poslovodskim izpitom, če imate tri leta delovnih izkušenj ter opravite preizkus znanja iz slovenščine (oz. italijanščine ali madžarščine na narodnostno mešanih območjih) in matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.

Kdor je bil že tri leta vpisan v študijski program visokega šolstva, se ne more vpisati v redni študij v višjem strokovnem izobraževanju (višješolska prijavna služba preveri vsakega kandidata za vpis).

Način in rok prijave

Redni Izredni

Prijava poteka z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe.

Prvi rok:

od 20. februarja do 15. marca 2024

Drugi rok:

od 23. avgusta do vključno 29. avgusta 2024

 

 

 

 

Prijava poteka z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe.

Prvi rok:

od 20. februarja do 15. marca 2024

Drugi rok:

od 23. avgusta do vključno 29. avgusta 2024

 

Cenik:

Cenik izrednega študija

 

Predmetnik

1. LETNIK
KOMUNIKACIJA IN INFORMATIKA
Poslovno komuniciranje in vodenje 5 KT
Strokovna terminologija v tujem jeziku 5 KT
Računalništvo in informatika 5 KT
OSNOVE VARSTVA OKOLJA
Okoljski sistemi 6 KT
Okoljsko naravoslovje 5 KT
Okoljski procesi 5 KT
KROŽNO GOSPODARSTVO 1
Krožno gospodarjenje z odpadki 6 KT
Trajnostno poročanje 5 KT
ODPRTI KURIKUL 1
Predmet odprtega kurikula 1 5 KT
Praktično izobraževanje 1 400 ur
2. LETNIK
KROŽNO GOSPODARSTVO 2
Krožno gospodarjenje z vodo 6 KT
Trajnostno upravljanje prostora 5 KT
Učinkovita raba energije 4 KT
Okoljska ekonomika 4 KT
INDUSTRIJSKO OKOLJE - izbirni modul
Industrijsko onesnaževanje 5 KT
Trajnostno poročanje v industriji 4 KT
Vode v industriji 4 KT
PODJETNIŠTVO V OKOLJEVARSTVU - izbirni modul
Trajnostno podjetništvo 5 KT
Projektno vodenje 4 KT
Financiranje okoljskih projektov 4 KT
KOMUNALA - izbirni modul
Vzdrževanje javnih površin 5 KT
Oskrba s pitno vodo 4 KT
Odvajanje in čiščenje odpadnih voda 4 KT
PODEŽELSKO OKOLJE - izbirni modul
Razvoj in urejanje podeželja 5 KT
Vplivi kmetijstva na okolje 4 KT
Raba in varstvo tal 4 KT
ODPRTI KURIKUL 2
Predmet odprtega kurikula 2 5 KT
Prosto izbirni predmet 5 KT
Praktično izobraževanje 2 400 ur
DIPLOMSKO DELO 5 KT
V drugem letniku se izbere en izbirni modul
OBVEZNI MODUL (82 KT)
KOMUNIKACIJA 20 KT
Poslovno sporazumevanje in vodenje (PSV) 6 KT
Strokovna terminologija v tujem jeziku (STJ) 5 KT
Računalništvo in informatika v logistiki (RAI) 6 KT
Praktično izobraževanje 1 (PRI 1K) 3 KT
NARAVOSLOVNE OSNOVE 11 KT
Okoljsko naravoslovje 1 (ONA1) 4 KT
Okoljsko naravoslovje 2 (ONA2) 4 KT
Tehnično risanje in dokumentacija (TRD 3 KT
OKOLJSKI OSKRBOVALNI SISTEMI 29 KT
Oskrba z vodo (VOD) 6 KT
Odvajanje in čiščenje odpadne vode (OČV) 6 KT
Gospodarjenje z odpadki (GOD) 7 KT
Praktično izobraževanje 1S (PRI 1S) 10 KT
ZAKONODAJA IN EKONOMIKA 12 KT
Varstvo okolja in zakonodaja (VOZ) 5 KT
Ekonomika podjetja in podjetništvo (EPP) 5 KT
Praktično izobraževanje 2Z (PRI 2Z) 2 KT
Prosto izbirni predmet 5 KT
Diplomsko delo 5 KT
IZBIRNI MODUL (38 KT)
UREJANJE PROSTORA IN JAVNE SLUŽBE 18 KT
Urbanizem (URB) 5 KT
Komunalna energetika (KOE) 4 KT
Praktično izobraževanje 2U (PRI 2U) 6 KT
KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 20 KT
Prometne in zelene površine (PZP) 5 KT
Zimska služba (ZIM) 5 KT
Izbrana poglavja iz ravnanja z odpadki (IOD) 5 KT
Praktično izobraževanje 2J (PRI 2J) 5 KT

Dodatne informacije

Vaše zadovoljstvo je na prvem mestu

Zakaj izbrati nas?

0

diplomantov

0

število partnerskih podjetij

0

let tradicije izobraževanja

0

let mednarodnega sodelovanja