15. septembra, 2020  

Banka idej – razpis – lokalni sklad za mlade z idejami

Banka idej – razpis – lokalni sklad za mlade z idejami

Javni razpis za financiranje projektov mladih v okviru Lokalnega sklada za mlade z idejami – Banka idej

Namen razpisa

Namen razpisa je financiranje projektov mladih, ki omogočajo trajnostne spremembe v posamezni mestni četrti, krajevni skupnosti Mestne občine Maribor, še posebej na območju Kulturnega centra Pekarna. Projekti prav tako omogočajo in spodbujajo povezovanje in sodelovanje mladih, oživljajo mladinske aktivnosti, izboljšujejo kakovost življenja mladih in prebivalcev določene mestne četrti, krajevne skupnosti Mestne občine Maribor ali območja Kulturnega centra Pekarna.

V okviru tega razpisa se financirajo še ne izvedeni projekti mladih, ki so pripravljeni, prijavljeni in izvedeni s strani mladih. Razpis je odprt od 26. 8. 2020 do 24. 9. 2020.

Kdo se lahko prijavi?

Na poziv se lahko prijavijo mladi, fizične osebe, v starosti med 15. in 29. letom na dan objave poziva. V primeru, da se na poziv prijavi oseba mlajša od 18 let, vlogo podpiše tudi eden izmed staršev oz. skrbnikov.

Vlogi je potrebno priložiti kopijo osebnega dokumenta prijavitelja.

Projekti morajo izpolnjevati naslednje pogoje

● izvedeni bodo na območju Mestne občine Maribor;
● v celoti bodo izvedeni v letu 2020;
● tekom izvajanja projektov prijavitelji poročajo Skrbniškemu odboru o poteku aktivnosti;
● vse aktivnosti znotraj projektov so za udeležence brezplačne;
● prijavitelji dovoljujejo objavo osebnih podatkov z namenom vodenja razpisa in objave rezultatov razpisa na spletnih straneh Mladinskega kulturnega centra Maribor, skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/06-UPB2, 117/06-ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15, 7/18 ) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB1).

Projekti, ki ne bodo izpolnjevali zgoraj naštetih pogojev, bodo izločeni iz nadaljnje obravnave.

Področje razpisa

Banka idej bo v letu 2020 podprla projekte, ki spodbujajo trajnostne spremembe. To so spremembe, ki na trajnosten način izboljšujejo prostor in/ali dvigujejo kakovost bivanja v Mestni občini Maribor.

Financira se projekte, ki bodo inovativno predrugačili (očistili, postavili, obnovili, pobarvali, …) obstoječe prostore in urbane elemente mesta ali jih na novo ustvarili. Spremembe naj bodo enostavne, vidne in dlje časa obstoječe. Izboljšajo naj počutje ljudi, kakovost bivanja ter videz in/ali funkcionalnost mesta.

Primeri vsebinskih sklopov trajnostnih sprememb, ki bi jih Banka idej financirala:
• spodbujanje aktivnosti občanov (npr. spodbujanje zdravega načina življenja, promocija trajnostne mobilnosti …);
• olepšanje raznih urbanih elementov mesta in/ali postavitev le teh, s poudarkom na rabi naravnih materialov (npr. klopi iz palet, koši za smeti, skulpture, poti, hoteli za žuželke in ptičje hišice/valilnice/krmilnice, …);
• kulturna dediščina ali inovativni kulturni dogodki (npr. izpostavljanje turistično zanimivih in/ali zgodovinsko pomembnih info točk in/ali spominskih plošč na javnih površinah v mestu, ustvarjanje grafitov);
• skrb za varstvo okolja in ohranjanje narave (npr. čistilne akcije, spodbujanje in/ali omogočanje recikliranja, ozelenjevanje prostora in zasajevanje, …).

V kolikor je za izvedbo projekta potrebno pridobiti dovoljenje pristojnih organizacij, je za pridobitev le-teh odgovoren prijavitelj. Skrbniški odbor Banke idej bo izbranim prijaviteljem pri tem nudil pomoč v okviru svojih zmožnosti.

V primeru, da se projektne aktivnosti izvedejo na območju Kulturnega centra Pekarna, prijavitelj prejme dodatne točke pri ocenjevanju zaradi spodbujanja mladinskih dejavnosti in ohranjanja kulturne dediščine na tem območju.

Predvidena višina sredstev

Skupna višina sredstev za financiranje vseh projektov je 3.000,00 EUR. Maksimalna  vrednost zaprošenih sredstev za projekt je 1.000,00 EUR.

Način ocenjevanja

V predlog za financiranje bo Skrbniški odbor Banke idej predlagal toliko projektov, kolikor sredstev ima na razpolago Banka idej.

Oddaja vloge

Vloga mora biti računalniško izpolnjena (izjema sta prva in zadnja stran prijavnice), izpolnjena morajo biti vsa polja in poslana priporočeno po pošti na naslov Mladinski kulturni center Maribor, Ob železnici 16, 2000 Maribor, s pripisom »Ne odpiraj – javni poziv – Banka idej« ter pripisanim imenom, priimkom in naslovom pošiljatelja. Prav tako je prijavnico potrebno oddati v elektronski obliki na naslov bankaidej@mkc.si. V primeru neskladja se upošteva vloga posredovana po pošti.

Vloga je popolna, ko Skrbniški odbor Banke idej prejme fizično in elektronsko vlogo, šele takrat bo vloga tudi obravnavana.

Pomoč prijaviteljem

Ker je želja Skrbniškega odbora Banke idej, da razdeli vsa razpisna sredstva, nudi potencialnim prijaviteljem naslednjo pomoč: po prehodni najavi po elektronski pošti bodo izvedene individualne konzultacije tekom trajanja razpisa (26. 8. 2020 – 24. 9. 2020).

Vse individualne konzultacije bodo izvedene v Mladinskem kulturnem centru Maribor, Ob železnici 16, Maribor.

Dodatne informacije

Dodatne informacije v zvezi s pozivom dobite na Mladinskem kulturnem centru Maribor, Ob železnici 16, Maribor: Doris Špurej (tel: 051 659 929, e-pošta: doris.spurej@mkc.si) ter članici Skrbniškega odbora Banke idej Evi Žunec (bankaidej@mkc.si).

Javni razpis za financiranje projektov mladih v okviru Lokalnega sklada za mlade z idejami – Banka idej

 

Zakaj izbrati nas?

  • učiteljski in predavateljski kader z bogatimi izkušnjami iz prakse;
  • sproščeno vzdušje med dijaki, študenti in učitelji/predavatelji;
  • strokovna srečanja, delavnice in posveti s strokovnjaki iz uspešnih partnerskih podjetij;
  • karierni center vam olajša pot do zaposlitve;
  • možnost izobraževanja v tujini – Erasmus Plus;
  • strokovne ekskurzije doma in v tujini;
  • družabne aktivnosti (spoznavni večeri, športne igre, kulturni dogodki …);
  • dostop z javnimi potniškimi sredstvi in možnost brezplačnega parkiranja;
  • možnost bivanja v dijaškem in študentskem domu;
  • možnost toplih in hladnih obrokov (tudi študentski boni).