28. januarja, 2022  

Razpis za delovno mesto RAVNATELJA / RAVNATELJICE OE SPŠ in DD

Razpis za delovno mesto RAVNATELJA / RAVNATELJICE OE SPŠ in DD

Svet zavoda Prometne šole Maribor, Preradovičeva ul. 33, 2000 Maribor, na podlagi sklepa, sprejetega na 5. seji dne 18. 1. 2022, razpisuje prosto delovno mesto

RAVNATELJA/RAVNATELJICE OE SREDNJA PROMETNA ŠOLA MARIBOR IN DIJAŠKI DOM

 

Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja m/ž izpolnjevati pogoje v skladu z določilom 53. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju: ZOFVI).

Poleg dokazil o izpolnjevanju pogojev, morajo kandidati/ke obvezno priložiti še program vodenja šole.

Kandidat/ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje OE.

Izbrani kandidat/ka bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja. Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas.

Začetek dela: po dogovoru oziroma najkasneje 1. 7. 2022.

Pisno prijavo z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:

 • dokazila o izobrazbi,
 • dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
 • dokazilo o pridobljenem nazivu (naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor),
 • dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (ki ga kandidat lahko pridobi najkasneje v enem letu po začetku mandata),
 • dokazilo o doseženem 5-letnem obdobju dela v vzgoji in izobraževanju z opisom delovnih izkušenj,
 • potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku (izda vsako sodišče prve stopnje s splošno pristojnostjo v RS), ki ne sme biti starejše od 30 dni,
 • potrdilo o nekaznovanosti, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje (ne sme biti starejše od 30 dni)
 • potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost (ne sme biti starejše od 30 dni) – izdajatelj Ministrstvo za pravosodje,
 • izjavo, s katero dovoljuje obdelavo in uporabo njegovih osebnih podatkov za namen in v zvezi s postopkom imenovanja,
 • program vodenja zavoda,
 • kratek življenjepis,

pošljite v zaprti ovojnici v roku 10 dni po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Prometne šole Maribor, Preradovičeva ul. 33, 2000 Maribor, s pripisom »Prijava na razpis za ravnatelja – Ne odpiraj«.

Vloga bo upoštevana kot pravočasna, če bo oddana na pošti v roku ali s priporočeno pošiljko zadnji dan razpisnega roka, tj. 7. 2. 2022.

Kandidati/ke bodo prejeli/e pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku, po zaključenem postopku.

Razpis – dokument

Predsednik Sveta zavoda Prometne šole Maribor:

mag. Borut Krajnc

Maribor, 28. 01. 2022

 

Zakaj izbrati nas?

 • učiteljski in predavateljski kader z bogatimi izkušnjami iz prakse;
 • sproščeno vzdušje med dijaki, študenti in učitelji/predavatelji;
 • strokovna srečanja, delavnice in posveti s strokovnjaki iz uspešnih partnerskih podjetij;
 • karierni center vam olajša pot do zaposlitve;
 • možnost izobraževanja v tujini – Erasmus Plus;
 • strokovne ekskurzije doma in v tujini;
 • družabne aktivnosti (spoznavni večeri, športne igre, kulturni dogodki …);
 • dostop z javnimi potniškimi sredstvi in možnost brezplačnega parkiranja;
 • možnost bivanja v dijaškem in študentskem domu;
 • možnost toplih in hladnih obrokov (tudi študentski boni).