Osnovna pravila

Osnovna pravila

Domska pravila urejajo tista pravila življenja in dela v domu, ki so obvezna za vse dijakinje in dijake ter delavce doma. Vsi jih moramo spoštovati, da bi zagotovili enakopravnost, varnost, boljše pogoje za ustvarjalno življenje in delo vsakega posameznika. Dom dijakom omogoča bivanje, prehrano in druge storitve.

Domska pravila oblikujejo strokovni delavci, vodstvo doma in skupnost dijakov.

Vsi dijaki redno obiskujejo šolo, izpolnjujejo šolske obveznosti in sodelujejo v vzgojno-izobraževalnem delu doma.

Dijaki so razporejeni v vzgojne skupine, ki jih vodijo vzgojitelji.

Vsi dijaki so odgovorni, da z lastnim ravnanjem varujejo svoje zdravje ter ne ogrožajo zdravja drugih. Prepovedano je kajenje, uživanje alkohola in drugih drog. Ta prepoved velja za vnos, za uživanje le-teh v domu oziroma za prihajanje v dom pod vplivom omenjenih drog.

Dijak je sam odgovoren za svoje osebne predmete, zato svetujemo, da večjih vsot denarja in dragocenih predmetov ne hrani v domu, saj zanje dom ne odgovarja.

Za urejenost skupnih prostorov in domske okolice je v domu organizirano interno dežurstvo dijakov. Vsak dijak pospravlja za seboj in skrbi za red in higieno v svoji sobi, sanitarijah, jedilnici in drugih skupnih prostorih doma in njegove okolice.

Medsebojni odnosi v domu temeljijo na spoštovanju temeljnih človekovih pravic, priznavanju različnosti ter strpnem odnosu do drugače mislečih. Dijaki komunicirajo med seboj in z delavci doma v duhu splošno sprejetega bontona, torej kulturno in vljudno.