13. septembra, 2018  

Brezplačen študij za zaposlene – projekt MUNERA 3

Brezplačen študij za zaposlene – projekt MUNERA 3

Prometna šola Maribor, Višja prometna šola sodeluje v projektu MUNERA 3 – Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja 2018–2022.

Cilj projekta je povečati vključenost zaposlenih v programe nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter izboljšati njihove kompetence zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti med področji dela ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Projekt MUNERA 3 omogoča BREZPLAČEN ŠTUDIJ ZA ZAPOSLENE v višješolskih študijskih programih. Na Višji prometni šoli Maribor omogočamo brezplačen študij v višješolskem študijskem programu Logistično inženirstvo. Za izbrane udeležence bo izvajanje izobraževalnih programov od začetka študijskega leta 2018/2019 pa do zaključka študija brezplačno pod pogojem, da bodo redno izpolnjevali svoje obveznosti, določene v pogodbi o izobraževanju. Če udeleženec ne opravi vseh obveznosti, določenih v pogodbi o izobraževanju, se ga iz projekta MUNERA 3 izključi, izobraževanje pa lahko nadaljuje na lastne stroške. Ne glede na prejšnji odstavek pa bo šola udeležencem zaračunavala prispevke zgolj za namene in največ v višini, kot je določeno v Ceniku prispevkov, ki je Priloga 1 k Pravilniku o šolninah in prispevkih v višjem šolstvu (Uradni list RS, št. 21/11).

V študijskem letu 2018/2019 bo šola na podlagi organizacijskega in terminskega načrta v sklopu projekta vpisala v BREZPLAČNI IZREDNI ŠTUDIJ naslednje število študentov:

  • vpis v 1. letnik – 18 mest;
  • vpis v 2. letnik – 5 mest ter
  • vpis za dokončanje študija (diplomsko delo ter nedokončani predmeti) – 5 mest.

 

Merila za vključitev v projekt

Splošni pogoji vključitve v projekt:

  • izpolnjeni vpisni pogoji za vpis v višješolski študijski program ali napredovanje v višji ciklus/letnik (zaključeno 4-letno srednješolsko izobraževanje oz. primerljivo izobraževanje);
  • status zaposlene osebe ali status samozaposlene osebe ali status kmeta (potrebno je predložiti ustrezno dokazilo: potrdilo delodajalca ali Zavoda RS za zaposlovanje ali Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ipd.).

Študijska komisija šole je za študijsko leto 2018/2019 sprejela naslednje kriterije za vključitev v projekt:

  • kriterij za vpis v 1. letnik: za vpis v 1. letnik zbiramo prijave do zapolnitve prostih mest. Upoštevan bo vrstni red dospelosti prijav. Zadnji rok za prijavo je 29. 9. 2018;
  • kriterij za vpis v 2. letnik: število opravljenih kreditnih točk (KT) in povprečna ocena (brez praktičnega izobraževanja);
  • kriterij za vpis za dokončanje študija: število opravljenih kreditnih točk (KT) in povprečna ocena.

V primeru manjšega števila prijav od predvidenih po posameznih ciklih bo šola ustrezno prerazporedila število vključitev.

 

Način in rok za prijavo v projekt

Rok za prijavo v projekt je 29. 9. 2018. Vloga obsega izpolnjen obrazec_1_(vpis_MUNERA 3), ki je priloga tega vabila, ter zahtevana dokazila (maturitetno spričevalo oziroma drugo dokazilo o zaključeni srednji šoli, potrdilo o zaposlitvi s strani delodajalca ali Zavoda RS za zaposlovanje ali Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ipd.).

Vloge se pošljejo po priporočeni pošti/ali prinesejo osebno v zaprti ovojnici z vidno oznako »Prijava za vključitev v projekt MUNERA 3« z navedbo polnega naziva in naslova pošiljatelja na naslov:

Prometna šola Maribor

Višja prometna šola

Preradovičeva ulica 33

2000 Maribor

Kot pravočasno prispele vloge bodo upoštevane vloge, ki bodo v določenem roku, ne glede na način dostave, prispele v tajništvo Prometne šole Maribor. Nepravočasno prispele vloge se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavržene in vrnjene prijavitelju.

 

Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu prijave na projekt

Vsi prijavljeni kandidati bodo o izidu prijave na projekt obveščeni najpozneje do 3. 10. 2018 do 14.00 ure. Izbrani kandidati bodo potem tudi povabljeni k podpisu pogodbe o izobraževanju.

 

Dodatne informacije o brezplačnem izrednem študiju v okviru projekta MUNERA 3

Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov referat@vpsmb.eu oziroma lahko vsak delovni dan pokličete med 11. in 13. uro na tel. št. 02 42 94 137.

 

Dodatni informativni dnevi in individualno svetovanje

Informativni dan za potencialne kandidate bo v četrtek, 20. septembra 2018, ob 16. uri, v predavalnici P-4 Prometne šole Maribor, Preradovičeva ulica 33, 2000 Maribor.

 

 

Sorodni

 

Zakaj izbrati nas?

0

diplomantov

0

število partnerskih podjetij

0

let tradicije izobraževanja

0

let mednarodnega sodelovanja