5. oktobra, 2018  

Brezplačno šolanje/študij za zaposlene – projekt MUNERA 3 (ponovitev razpisa)

Brezplačno šolanje/študij za zaposlene – projekt MUNERA 3 (ponovitev razpisa)

Prometna šola Maribor v projektu MUNERA 3 – Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja 2018–2022.

Cilj projekta je povečati vključenost zaposlenih v programe nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter izboljšati njihove kompetence zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti med področji dela ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Projekt MUNERA 3 omogoča brezplačen študij za zaposlene v višješolskih študijskih programih ter programih prekvalifikacije na ravni srednjega strokovnega izobraževanja (SSI). Na Prometni šoli Maribor omogočamo brezplačen študij v višješolskem študijskem programu Logistično inženirstvo ter programih prekvalifikacije na ravni srednjega strokovnega izobraževanja (Logistični tehnik in Tehnik varovanja). Za izbrane udeležence bo izvajanje izobraževalnih programov od začetka šolskega/študijskega leta 2018/2019 pa do zaključka študija brezplačno pod pogojem, da bodo redno izpolnjevali svoje obveznosti, določene v pogodbi o izobraževanju. Če udeleženec ne opravi vseh obveznosti, določenih v pogodbi o izobraževanju, se ga iz projekta MUNERA 3 izključi, izobraževanje pa lahko nadaljuje na lastne stroške.

V šolskem/študijskem letu 2018/2019 bo šola na podlagi organizacijskega in terminskega načrta v sklopu projekta vpisala dodatna vpisna mesta:

  • vpis v 1. letnik višješolskega študijskega programa– 2 mesti;
  • vpis za dokončanje višješolskega študijskega programa (diplomsko delo ter nedokončani predmeti) – 6 mest;
  • vpis v program prekvalifikacije na ravni srednjega strokovnega izobraževanja – SSI – 1 mesto.

 

Merila za vključitev v projekt

Splošni pogoji vključitve v projekt:

  • status zaposlene osebe ali status samozaposlene osebe ali status kmeta (potrebno je predložiti ustrezno dokazilo: potrdilo delodajalca ali Zavoda RS za zaposlovanje ali Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ipd.).

Za vpis v višješolski študijski program:

  • izpolnjeni vpisni pogoji za vpis v višješolski študijski program ali napredovanje v višji ciklus/letnik (zaključeno 4-letno srednješolsko izobraževanje oz. primerljivo izobraževanje).

Za vpis v program prekvalifikacije na ravni srednjega strokovnega izobraževanja:

  • letna spričevala ter spričevalo o poklicni maturi končanega programa SSI.

Komisija šole je za šolsko/študijsko leto 2018/2019 sprejela naslednje kriterije za vključitev v projekt:

  • kriterij za vpis v 1. letnik: za vpis v 1. letnik zbiramo prijave do zapolnitve prostih mest. Upoštevan bo vrstni red dospelosti prijav. Zadnji rok za prijavo je 8. 10. 2018;
  • kriterij za vpis za dokončanje študija: število opravljenih kreditnih točk (KT) in povprečna ocena.
  • kriterij za programe SSI: učni uspeh na poklicni maturi.

V primeru manjšega števila prijav od predvidenih po posameznih ciklih bo šola ustrezno prerazporedila število vključitev.

 

Način in rok za prijavo v projekt

Rok za prijavo v projekt je 8. 10. 2018. Vloga obsega izpolnjen obrazec_vpis_MUNERA_3, ki je priloga tega vabila, ter zahtevana dokazila (maturitetno spričevalo oziroma drugo dokazilo o zaključeni srednji šoli, potrdilo o zaposlitvi s strani delodajalca ali Zavoda RS za zaposlovanje ali Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ipd.).

Vloge se pošljejo po priporočeni pošti/ali prinesejo osebno v zaprti ovojnici z vidno oznako »Prijava za vključitev v projekt MUNERA 3« z navedbo polnega naziva in naslova pošiljatelja na naslov:

Prometna šola Maribor

Višja prometna šola

Preradovičeva ulica 33

2000 Maribor

Kot pravočasno prispele vloge bodo upoštevane vloge, ki bodo v določenem roku, ne glede na način dostave, prispele v tajništvo Prometne šole Maribor. Nepravočasno prispele vloge se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavržene in vrnjene prijavitelju.

 

Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu prijave na projekt

Vsi prijavljeni kandidati bodo o izidu prijave na projekt obveščeni najpozneje do 9. 10. 2018 do 21.00 ure. Izbrani kandidati bodo potem tudi povabljeni k podpisu pogodbe o izobraževanju (11. 10. 2018, 16.00).

 

Dodatne informacije o  projekta MUNERA 3

Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov referat@vpsmb.eu oziroma lahko vsak delovni dan pokličete med 11. in 13. uro na tel. št. 02 42 94 137.

 

Sorodni

 

Zakaj izbrati nas?

0

diplomantov

0

število partnerskih podjetij

0

let tradicije izobraževanja

0

let mednarodnega sodelovanja