OID (obvezne interesne dejavnosti)

OID (obvezne interesne dejavnosti) so v srednjem strokovnem izobraževalnem programu, obvezni del predmetnika. Vpisane so v spričevalo in so tako pogoj za napredovanje v višji letnik. Dijakom omogočajo, da ob rednem splošno izobraževalnem programu šole izrazijo svojo ustvarjalnost in nadgradijo svoja znanja na različnih področjih in si pridobijo nova znanja tudi pri dodatnem spoznavanju njihove stroke in širše. Po vsebini in izvajanju se razlikujejo od običajnega pouka.

V šolskem vsakdanu predstavljajo pisan mozaik raznolikih dejavnosti in aktivnosti. Mednje sodijo vse interesne dejavnosti, kot so športni, kulturni, naravoslovni dnevi, strokovne ekskurzije, vsebine, ki so namenjene spoznavanju poklicnih področij, projektni dnevi ipd.

Za dijake se med šolskim letom vodi evidenca opravljenih ur obveznega in izbirnega dela OID v easistentu. Če je dijak odsoten na dan dejavnosti, jo mora nadomestiti. Za to poskrbi šola že v času pouka, da se dijaki lahko prijavijo na nadomestne termine.

Za opravljeno prosto izbiro dijaki prinesejo razredniku potrjeno potrdilo od institucije, s številom opravljenih ur.

Ob koncu opravljenih OID dijaki rešijo anketo o zadovoljstvu z vsebinami in dejavnostmi OID.

Obvezne interesne dejavnosti so sestavljene iz:

  • obveznega dela, ki ga morajo opraviti vsi dijaki (organizira šola),
  • izbirnega dela, kjer lahko dijaki izbirajo med številnimi dejavnostmi, ki jih ponuja šola in so sproti objavljene na spletni strani šole.
  • v izbirni del spada tudi t. i. – to so dejavnosti, ki jih lahko dijaki opravijo v institucijah izven šole.

Obvezne interesne dejavnosti v programih srednjega strokovnega izobraževanja obsegajo skupaj 352 ur.

  • v 1. letniku 96 ur (48 ur obvezno + 24 ur izbirno po programu + 24 ur prosta izbira),
  • v 2. letniku 96 ur (54 ur obvezno + 18 ur izbirno po programu + 24 ur prosta izbira ),
  • v 3. letniku 96 ur (36 ur obvezno + 18 ur izbirno po programu + 42 ur prosta izbira),
  • v 4. letniku 64 ur (36 ur obvezno + 16 ur izbirno po programu + 12 ur prosta izbira).

Razpored interesnih dejavnosti po letnikih:

Koordinatorica interesnih dejavnosti: Severina Orož Hanžič, prof.